Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 

Продажби

Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788
Район нa действие Софийски градски съд

Кантора: ул.”Лавеле”№24, ет.1

Телефон: 02/987 52 53

ИЗП. ДЕЛО № 20077880400012


О Б Я В Л Е Н ИЕ № 1


Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег. № 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС обявявам на интересуващите се, че от 12.03.2007г. до 12.04.2007 г. ще се проведе в кантората ми в гр. София, ул. „Лавеле “№ 24, ет. 1 публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на: Пламен Николов Коцев и Ангелина Николова Георгиева по ИЗП. ДЕЛО № 20077880400012 за вземането по съдебна делба, а именно: АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в гр. София, ж.к. „Западен парк“, на ІІ /втори/ етаж в бл. 89 /осемдесет и девет/, вх. А, на комплекс „Западен парк“, състоящ се от една стая, хол, кухня-ниша, застроен на 46,90 /четиридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ кв.м. с принадлежащо избено помещение № 18 и припадащите му се 2,46 /две цяло и четиридесет и шест стотни върху сто/ идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Първоначална цена на имота – 41 420 лв. /четиридесет и една хиляди четиристотин и двадесет лева/.

Желаещите да го купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00 до 19.00 ч.

Залогът една десета част от оценката на продаваемия се имот /чл. 378 ал. 2 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „ЦКБ“ АД, кл. „Възраждане“ по сметка IBAN BG 81 CECB 9790 5066 7525 00, BIC CECBBGSF. Титуляр на сметката ЧСИ М. Колев.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в кантората на Частния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 378 ал. 3 ГПК/.

На 13.04.2007г. в 9.00 ч. ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от Частния съдебен изпълнител /чл. 380 ал. 1 ГПК/.Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788
Район нa действие Софийски градски съд

Кантора: ул.”Лавеле”№24, ет.1

Телефон: 9875253

ИЗП. ДЕЛО № 20067880400326


О Б Я В Л Е Н ИЕ № 1Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег. № 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС обявявам на интересуващите се, че от 26.03.2007г. до 26.04.2007 г. ще се проведе в кантората ми в гр. София, ул. „Лавеле “№ 24, ет. 1 публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на: Красимир Стоилов Якимов, ЕГН 5409246940 по ИЗП. ДЕЛО № 20067880400326 за вземането на „ОББ“АД, а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, находящ се в гр. София, ж.к. „Хиподрума“, блок 26 /двадесет и шест/, на 1 /първия/ етаж, състоящ се от една стая, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрения план от 72.90 /седемдесет и две цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при съседи на апартамента: стълбище, Зорка и Николай Димитрови, от три страни двор, заедно с принадлежащото му зимнично помещение при съседи: коридор, помещения за смет, двор, помещения за колички, заедно с припадащите му се 3.95% /три цяло и деветдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя.

Първоначална цена на имота – 85 000 лв. /осемдесет и пет хиляди лева/.

Желаещите да го купят могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 18.00 до 20.00 ч.

Залогът една десета част от оценката на продаваемия се имот /чл. 378 ал. 2 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „ЦКБ“ АД, кл. „Възраждане“ по сметка IBAN BG 81 CECB 9790 5066 7525 00, BIC CECBBGSF. Титуляр на сметката ЧСИ М. Колев.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в кантората на Частния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 378 ал. 3 ГПК/.

На 27.04.2007г. в 9.00 ч. ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от Частния съдебен изпълнител /чл. 380 ал. 1 ГПК/.

Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.